Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania niniejszego Regulaminu (Warunki Promocji), promocja Ricoh Black Friday Access Cashback dotyczy zakupów nowych produktów Ricoh określonych w tabeli 1 poniżej (Produkty Objęte Promocją) dokonanych między 16 listopada a 30 listopada 2018 r. (Czas Trwania Promocji) we wskazanych poniżej Państwach. Wysokość nagrody w formie zwrotu gotówki (Nagroda) będzie zależna od zakupionego Produktu Objętego Promocją oraz daty zakupu zgodnie z postanowieniami pkt. 2 poniżej (Promocja).
 1. Niniejsza Promocja dostępna jest dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w jednym z następujących państw: Polska, Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia i Szwajcaria (Państwa) i osób fizycznych w wieku powyżej 18 lat, będących mieszkańcami Państw (Uczestnik), którzy zakupią nowy Produkt Objęty Promocją zgodnie z warunkami zawartymi w tabeli 1 u dowolnego sprzedawcy (Sprzedawca Uczestniczący w Promocji).
 2. Aby zakwalifikować się do udziału w Promocji, Uczestnicy muszą zakupić Produkty Objęte Promocją w Czasie Trwania Promocji u Sprzedawcy Uczestniczącego w Promocji. Kwota Nagrody, do otrzymania której uprawniony będzie Uczestnik, zależy od dokładnej daty zakupu Produktu Objętego Promocją, zgodnie z postanowieniami tabeli 1 poniżej.

  Tabela 1 – Produkty Objęte Promocją i odpowiadające im wartości Nagrody
  Nazwa modelu Produktu Objętego PromocjąNagroda za zakupy dokonane w dniach 16.11.2018 – 30.11.2018 (czasu lokalnego)
  SP C262DNw280,00 ZL
  SP C261SFNw260,00 ZL
  SP C262SFNw515,00 ZL
  SP C360DNw345,00 ZL
  SP 230DNw215,00 ZL
  SP 230SFNw300,00 ZL
 3. Promocji nie można łączyć ani wykorzystywać w połączeniu z żadną inną ofertą lub Promocją pochodzącą od Organizatora Promocji ani jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.
 4. Aby wziąć udział w Promocji po dokonaniu zakupu Produktu Objętego Promocją zgodnie z pkt. 2, Uczestnicy muszą odwiedzić witrynę [promotions.ricoh-europe.com] i wypełnić formularz wniosku online (Wniosek), podając wymagane informacje i załączając ważny Dowód Zakupu, nie później niż po 30 dniach od daty zakupu (Okres Składania Wniosków), co oznacza, że ostatecznym terminem składania Wniosków za zakupy dokonane 30 listopada 2018 r. będzie godz. 23.59 (czasu lokalnego) w dniu 29 grudnia 2018 r. Dla uniknięcia wątpliwości data zakupu będzie liczona jako dzień 1 (pierwszy).
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o weryfikacji Wniosku wiadomością e-mail w terminie 5 dni (Weryfikacja Wniosku).
 6. Jeżeli Wniosek zostanie uznany za niepoprawnie złożony, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym na adres e-mail podany podczas procesu składania Wniosku w ciągu 5 dni od złożenia Wniosku (Email z Powiadomieniem). Jeżeli Uczestnik nie otrzyma E-maila z Powiadomieniem w ciągu 5 dni od złożenia Wniosku, wyłącznym obowiązkiem Uczestnika będzie skontaktowanie się z Organizatorem Promocji pod adresem: help@ricoh-promotions.com. Nieskontaktowanie się w tej sprawie spowoduje odrzucenie Wniosku Uczestnika.
 7. Uczestnicy będą mieli 7 dni od daty otrzymania E-maila z Powiadomieniem na przekazanie wymaganych informacji. Jeżeli Uczestnik nie przekaże wyżej wymienionych informacji w tym terminie, wówczas jego Wniosek zostanie uznany jako nieważny, a Uczestnik nie będzie się już kwalifikował do otrzymania Nagrody.
 8. Jeden Uczestnik może złożyć maksymalnie 10 Wniosków. Zakup jednego Produktu Objętego Promocją upoważnia do złożenia 1 Wniosku.
 9. Zakładając pełne przestrzeganie niniejszego Regulaminu Promocji, Organizator Promocji wypłaci Uczestnikowi wartość Nagrody zgodnie z tabelą 1 w walucie lokalnej w ciągu 28 dni od Weryfikacji Wniosku.
 10. Nagrody zawierają wszelkie podatki. Jeżeli Nagroda stanowi korzyść objętą opodatkowaniem, wówczas odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe ponosi Uczestnik.
 11. Realizując proces składania Wniosku, Uczestnicy potwierdzają akceptację niniejszego Regulaminu Promocji.
 12. Zwrot Produktów Objętych Promocją po złożeniu Wniosku odbiera Uczestnikowi prawo do otrzymania Nagrody.
 13. Oferta nie dotyczy pracowników firmy Ricoh, jej agentów, dystrybutorów, odsprzedawców ani osób związanych z Promocją. Wnioski mogą być składane wyłącznie przez Uczestników będących użytkownikami końcowymi. Osoby trzecie nie mogą składać Wniosków w imieniu swoich klientów.
 14. Pytania dotyczące statusu Wniosku należy przesyłać e-mailem na adres: help@ricohpromotions.com.
 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odrzucania niekompletnych, niewłaściwych, zmodyfikowanych lub nieczytelnych Wniosków.
 16. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwerów, strony internetowej ani za inne awarie lub uszkodzenia dowolnego rodzaju, w zakresie, w jakim uniemożliwia to Uczestnikowilub w inny sposób utrudnia mu udział w Promocji.
 17. Przesłanie fałszywej, błędnej lub nieprawdziwej dokumentacji może skutkować wykluczeniem z tej Promocji oraz z przyszłych Promocji firmy Ricoh, a także może skutkować pociągnięciem wnioskodawcy do odpowiedzialności.
 18. Organizator Promocji może uznać Promocję za nieważną, jeżeli zostanie ona opodatkowana, uregulowana, zakazana lub ograniczona obowiązującym prawem.
 19. Decyzje Organizatora Promocji dotyczące wszelkich aspektów regulaminu Promocji są ostateczne i wiążące.
 20. Ricoh zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków niniejszej Promocji bez uprzedzenia.
 21. Organizator Promocji: Ricoh Europe (Netherlands) B.V. Prof. W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen Holandia (adres pocztowy: P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen).
 22. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie Promocji lub w uzasadnionym celu prowadzenia Promocji, dane i informacje podane przez Uczestnika podczas dołączania do udziału w Promocji lub składania Wniosku o Nagrodę nie będą wykorzystywane w żadnych celach promocyjnych ani nie będą przekazywane osobom trzecim. Wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora Promocji, dostępną pod adresem: https://www.ricoh-europe.com/privacy-policy.html
 23. Niniejsza Promocja podlega przepisom prawa Anglii i Walii. W przypadku sporów dotyczących niniejszego Regulaminu Promocji angielska wersja dokumentu dostępna TUTAJ ma moc przeważającą.
Track

Moduł śledzenia wniosków

Śledź swój wniosek, wprowadzając w tym miejscu jego numer