Zgodnie z poniższym Regulaminem promocja Ricoh Perseus Cashback obejmuje zakupy nowych Kwalifikujących się produktów Ricoh wymienionych w tabeli 1 poniżej, dokonane w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. (Okres promocyjny). Wartość nagrody cashback (Nagroda) będzie różna w zależności od zakupionego Kwalifikującego się produktu. Lista wysokości nagród znajduje się w tabeli 1. (Promocja).
 1. Niniejsza Promocja jest przeznaczona dla firm zarejestrowanych w jednym z następujących krajów: Polska, Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Szwajcaria i Belgia (Obszary promocji) oraz dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat zamieszkujących w Obszarach promocji (Uczestnik), które zakupią nowy Kwalifikujący się produkt zgodnie z tabelą 1 od sprzedawcy działającego w jednym z Obszarów promocji.

  Tabela 1: Kwalifikujące się produkty i Nagrody

  Kwalifikujące się produkty Kwota nagrody
  SP C261DNw 125 zł
  SP C262DNw 200 zł
  SP C261SFNw 175 zł
  SP C262SFNw 350 zł
 2. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą odwiedzić stronę http://promotions.ricoh-europe.com/summercolour18 i wypełnić formularz zgłoszenia online, podając wymagane informacje oraz załączając Dowód zakupu (Wniosek) nie wcześniej niż 30 i nie później niż 60 dni od daty zakupu (Okres składania wniosków), co oznacza, że ostateczny termin złożenia Wniosku z datą zakupu 31 sierpnia 2018 r. upływa 29 października 2018 r. o godz. 23:59 (BST). W celu uniknięcia wątpliwości dzień pierwszy (1) to dzień dokonania zakupu. O zatwierdzeniu Wniosku do realizacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą e-mail w ciągu 5 dni (Zatwierdzenie wniosku).
 4. Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 10 Wniosków. Każdy zakup Kwalifikującego się produktu uprawnia do złożenia tylko 1 Wniosku.
 5. Nagroda zostanie przelana na wskazane konto bankowe w lokalnej walucie w ciągu 30 dni od daty Zatwierdzenia wniosku.
 6. Jeśli Wniosek zostanie uznany za nieprawidłowo złożony, Uczestnik otrzyma powiadomienie e-mail na adres podany we Wniosku. Uczestnicy będą mieli 7 dni od daty otrzymania tego powiadomienia na podanie wymaganych informacji. Jeśli Uczestnik nie dostarczy wymaganych informacji w określonym czasie, wówczas Wniosek zostanie uznany za nieważny, a Uczestnik nie będzie upoważniony do otrzymania Nagrody.
 7. Kwota Nagrody uwzględnia wszelkie podatki. Jeśli Nagroda stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, wynikające z tego zobowiązania podatkowe spoczywają na Uczestniku.
 8. Złożenie Wniosku zgodnie z opisaną procedurą jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 9. Zwrot Kwalifikujących się produktów po złożeniu Wniosku oznacza utratę prawa do Nagrody.
 10. Z niniejszej oferty nie mogą skorzystać pracownicy i przedstawiciele spółki Ricoh Europe PLC, a także dystrybutorzy i sprzedawcy jej produktów. Wnioski mogą składać wyłącznie klienci docelowi. Wnioski nie mogą być składane przez dystrybutora w imieniu klienta.
 11. Pytania dotyczące statusu Wniosku należy kierować na adres e-mail: help@ricoh-promotions.com.
 12. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, błędnych, przerobionych lub nieczytelnych.
 13. Spółka Ricoh nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych problemów technicznych, nieprawidłowego działania sprzętu, oprogramowania, serwerów lub witryn internetowych ani innych awarii i uszkodzeń, które uniemożliwiają lub utrudniają Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji.
 14. Złożenie dokumentów zawierających informacje fałszywe, błędne, nierzetelne lub niezgodne z prawdą może spowodować wykluczenie klienta z niniejszej Promocji i wszelkich przyszłych promocji organizowanych przez spółkę Ricoh. Ponadto wobec osoby składającej takie dokumenty może zostać wszczęte postępowanie karne.
 15. Spółka Ricoh może unieważnić niniejszą Promocję, jeśli zgodnie z obowiązującym prawem zostanie ona objęta opodatkowaniem bądź jeśli będzie podlegać obostrzeniom prawnym, zakazom lub ograniczeniom.
 16. Decyzje spółki Ricoh dotyczące wszelkich aspektów Promocji są ostateczne i wiążące.
 17. Spółka Ricoh zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania warunków Promocji bez uprzedzenia.
 18. Organizator promocji: Ricoh Europe (Netherlands) B.V. Prof. W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen, Holandia (P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen).
 19. Informacje przekazane przez Uczestnika nie będą wykorzystywane do celów innych niż określone w Regulaminie oraz niezbędne do prowadzenia niniejszej Promocji. Informacje podane przez Uczestnika w procesie ubiegania się o Nagrodę nie będą wykorzystywane w celach promocyjnych ani przekazywane osobom trzecim.
 20. Uczestnik może wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w formie wniosku na piśmie do Organizatora promocji lub korzystając z opcji rezygnacji określonej w polityce prywatności Organizatora promocji, dostępnej na stronie: https://www.ricoh-europe.com/privacy-policy.html
 21. Promocja jest regulowana przez prawo angielskie i walijskie.
Track

Moduł śledzenia wniosków

Śledź swój wniosek, wprowadzając w tym miejscu jego numer